Elmotordrifter

Reglerprinciper för frekvensomriktare

reglerprincip FVC SFC FOR växelströmsmotor
Reglerprincipernas olika inverkan på växelströmsmotorer
När växelströmsmotorer vartalsregleras med frekvensomriktare, kan man välja mellan tre olika reglerprinciper. Egenskaperna sammanfattas i tabellen.
 
Varvtalsreglera elmotorer med frekvensomriktare

U/f-Frekvensomriktarstyrning (VFC)

Motorreglersätt
Lastförmåga med olika reglersätt med asynkron normmotor
Med VFC karakteristikastyrning är motorspänningen proportionell mot omriktarens utspänning. Detta reglersätt är speciellt lämpligt för reluktansmotorer, synkronmotorer och specialmotorer.

Sensorless Flux Control (SFC)

startmoment accelerationsmoment
Startmoment och accelerationsmoment för de olika reglersätten
Reglersättet SFC, som är användbart för asynkronmotorer, beräknar rotorvarvtalet och ögonblicksvärdet av rotorvinkeln med hjälp av elektriska storheter. Med hjälp av den beräknade informationen kommer strömmarna för vridmomentbildningen att matas in i motorn på ett optimalt sätt. Även utan insättning av dyrbara vinkelgivare får man utomordentligt goda regleregenskaper med denna metod.
 
Asynkronmotor

Fältorienterad reglering (FOR)

Positioneringsnoggrannhet med Start/Stopp-drift för olika reglersätt
Med FOR förmedlas rotor- och varvtalspositionen med en vinkelgivare. Med hjälp av dessa mätstorheter kan den ström som bildar flöde och ström alltid matas in i motorn i ett optimalt läge i förhållande till varandra. Härigenom uppnår man maximala egenskaper för dynamik och rotation.
Anmärkning till bilden till höger: 10° positionsfel, hänfört till motoraxeln, är likvärdigt med ett positionsfel på +0,1 mm i en åkdrift med utväxlingen i = 20 och ett drivhjul med D = 60 mm.